Inici2023-01-09T17:46:17+00:00

DESPATX DE PROCURADORS DE BARCELONA

Amb quasi 40 anys d’experiència professional, el despatx de procuradors de Barcelona Fontquerni ofereix un servei integral de gestió de procediments judicials en les quatre jurisdiccions del Dret. Els nostres valors es recolzen en tres eixos:

· Entenem l’exercici de la Procura com un valor fonamental per al bon desenvolupament dels procediments judicials.

· Aportem valor a la nostra activitat, assessorant als nostres clients i facilitant el seu treball.

· Som cooperadors de l’Administració de Justícia.

Som procuradors de Barcelona experts i de notable experiència professional que sempre destaquen pel rigor i el compromís ètic per consolidar la confiança que permeti una relació més àmplia amb els nostres clients; sempre mantenint la confidencialitat i el secret professional de qualsevol informació obtinguda en l’execució dels nostres serveis.

Fontquerni Procuradors exerceix en diferents partits judicials de la província de Barcelona i a Madrid. A la província de Barcelona actuem en els següents partits judicials: Barcelona, Badalona, Arenys de Mar, Cerdanyola del Vallés, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet del Vallés, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

COM FUNCIONA EL DESPATX DE FONTQUERNI PROCURADORS

Aquests són els mecanismes o instruments d’informació diaris que el nostre despatx posa a disposició dels clients per al seguiment dels expedients judicials:

Notificació de resolucions judicials

Totes les notificacions judicials són recollides el dia abans de la data de notificació a les 9:00 hores al Servei Comú de Recepció organitzat pel Col•legi de Procuradors de Barcelona i són revisades a primera hora pel Procurador de Barcelona titular i els Oficials Habilitats. Estem contínuament connectats a Lexnet i a E-Justícia per a la recepció telemàtica de les resolucions i dels trasllats d’escrits presentats pels Procuradors contraris.

Immediatament, procedim a la remissió de totes les notificacions judicials i comunicacions per correu electrònic (sempre amb avís de recepció de la comunicació), sens perjudici de que en algun cas es pugui fer arribar en paper. S’evitarà la utilització de paper als efectes de contribuir a prevenir impactes mediambientals així que, en principi, només es farà trasllat en paper de la demanda i de la contestació.

En les comunicacions sempre s’indicarà el número de referència de l’expedient perquè els lletrats puguin identificar millor els procediments.

Liquidació i control de terminis, assenyalaments i recursos

El Despatx Fontquerni recordarà als Lletrats tots els assenyalaments per Mail amb un preavís de tres dies, i el dia anterior d’immediat per correu electrònic i per telèfon dintre de l’horari de 9 a 15 hores. Sempre serà el Procurador titular qui acudirà als mateixos i qui acompanyarà a l’Advocat que dirigeixi el procediment en qualsevol diligència judicial que ho requereixi.

En quant als terminis, recordarem la seva finalització amb una antelació de 4 dies en terminis superiors a 10 dies, i de 2 dies en terminis que no superin els 10 dies. També s’enviarà un recordatori el dia abans de la seva finalització.

Elaboració d’informes periòdics

A requeriment dels lletrats elaborarem uns llistats mensuals o trimestrals on aparegui informació detallada de tots els procediments encomanats, detallant l’estat dels mateixos, els tràmits realitzats, diferenciant-los per les diferents tipologies, etc.

Servei de registre

Oferim un Servei de Registre directe al programa de Gestió que utilitza la Unitat de Registre de totes les notificacions, tant en paper com telemàtiques per la qual cosa dita unitat només haurà de fer un control, amb estalvi de temps i recursos materials i humans. La prestació del Servei de Suport i Gestió

documental serà per a tots els procediments posant a disposició tots els mitjans amb idèntica proposta organitzativa i en idèntics termes, alleugerant d’aquesta manera, de forma notable, la càrrega de feina del personal responsable de la Unitat de Registre.

Programa de gestió: KMALEON

Per al nostre despatx, la modernització tecnològica contínua és una necessitat orientada a oferir el servei més modern i de màxima qualitat. KMALEON és un programa de gestió que garanteix el registre de les actuacions judicials o administratives de manera homogènia amb independència de la persona que efectuï aquesta tasca. S’habilita l’accés per a la consulta i seguiment processal online de tots els assumptes en els quals figureu com a Lletrats, així com l’agenda/dietari, la informació bàsica de cada cas, les notes de gestió i avisos, i la descàrrega de les notificacions rebudes o escrits presentats.

Per això, proporcionem als advocats un Usuari i una Contrasenya per accedir a la Oficina Virtual a través de la nostre pàgina web.

Mitjans materials i informàtics

Disposem de 14 equips informàtics Core i3-7100 3,9 GHZ amb llicència d’accés al programa de gestió KMALEON i amb targeta criptogràfica digital per tal d’accedir i ser operatius en les plataformes de LEXNET i E-JUSTICIA, que són les plataformes que utilitzen els Jutjats i Tribunals per a la descàrrega de notificacions i presentació telemàtica de documents.

Disposem sempre de la tecnologia més avançada per oferir el servei més àgil i segur a tots els nostres clients. Com a exemple, disposem d’un domini de correu electrònic allotjat a un Servidor Hewlett Packard Proliant ML30 E G9 1220V5 dedicat exclusivament al nostre despatx. Tota la informació, així com tota la documentació escanejada al nostre sistema, és guardada en un Sistema reprogràfic multi funció que garanteix total seguretat i màxima rapidesa en la gestió.

Mitjans personals. Organigrama del despatx de procuradors Fontquerni

A més a més del Procurador de Barcelona titular Jordi Fontquerni Bas, col•legiat número 37 del Il•lustre Col•legi de Procuradors de Barcelona (ICPB), l’equip de Procuradors Fontqueni hi ha un Procurador substitut integrat dins l’organització i també tres Oficials Habilitats, que és el màxim que es permet disposar estatutàriament a un Procurador. A més, hi han dues administratives que garanteixen l’assistència telefònica permanent i de qualitat en horari de 8 a 20 hores, dos passants i un tècnic informàtic que efectua un manteniment constant, tant del programa com de maquinària. També disposem d’un missatger en plantilla per anar a portar o recollir tota la documentació que, segons d’advocat que dirigeixi el procediment, sigui necessària presentar davant dels jutjats o tribunals el mateix dia de la seva recollida.

PROCURADORS D’ESPANYA ON OFERIM UNA GESTIÓ DE L’IMPULS PROCESSAL DELS PROCEDIMENTS JUDICIALS

Despatxar els assumptes personalment

Volem que la nostre actuació processal sigui un canal per millorar la gestió i comunicació amb els òrgans judicials i així permetre una agilització de tots els procediments judicials dels nostres clients i el bon desenvolupament dels mateixos.

Per millorar l’organització i per establir una comunicació ràpida i directe entre el client i el despatx de procuradors de Barcelona Fontquerni, elaborem un protocol de treball adaptat a les necessitats particulars de cada client i que validem conjuntament.

En cas de ser necessari, el Procurador de Barcelona Jordi Fontquerni Bas estarà localitzable les 24 hores del dia en el seu mòbil directe per a qualssevol incidència urgent que pugui sorgir. I ofereix una prestació garantida durant el mes d’agost, tot i ser inhàbil, per atendre assumptes que excepcionalment es poguessin habilitar.

Redacció d’escrits de tràmit

Al llarg dels procediments i recursos existeixen multitud d’incidències processals on es requereix l’esmena d’algun escrit, o bé, la presentació d’un nou per donar impuls al procés. Tots dos, prèvia informació i confirmació de l’advocat que porti la direcció del procediment, són realitzats des de la nostre Procuradoria. D’aquesta manera, realitzem els escrits de tramitació, la confecció dels quals no suposi especial complexitat, ajustant-nos a les directrius i instruccions rebudes dels Lletrats.

Preparació i presentació d’escrits

Abans de la presentació dels escrits, a Procuradors de Barcelona Fontquerni elaborem uns protocols per al control de les formalitats de cada escrit

realitzant un test exhaustiu abans de deixar-ho presentat presencialment o per mitjà dels sistemes telemàtics corresponents.

Tots els escrits que no tinguin una data de venciment de termini seran presentats el mateix dia de la seva tramesa i els escrits de termini seran presentats immediatament.

Pràctica dels actes de comunicació

El despatx de procuradors de Barcelona Fontquerni practica les notificacions, citacions, emplaçaments i requeriments a la part contrària, si ho sol•licita; i fins i tot, quan no sol•licitant-ho, s’acordi pel Lletrat de l’Administració de Justícia, en el transcurs d’un procediment.

Tramitació de manaments, exhorts i oficis

Acudim a les seus dels organismes administratius per a la correcta tramitació dels manaments als Registres de la Propietat i la liquidació de tributs corresponent. Així mateix, ens encarreguem de diligenciar els exhorts en els supòsits que sigui necessari l’auxili judicial d’un altre Jutjat i ens encarreguem de la remissió d’oficis a entitats públiques i privades.

Retirada, cobrament i ingrés

Tots els manaments de pagament que ens donin a favor del client seran ingressats a la compte que ens indiquin o bé seran portats a mà al següent dia de l’emissió dels mateixos.

FONTQUERNI PROCURADORS FA EL SEGUIMENT PATRIMONIAL DE LA PART DEMANDADA

En cas de desconèixer la situació patrimonial dels béns dels demandats, des del nostre despatx de procuradors de Barcelona, per a la seva localització o esbrinament i de conformitat amb el previst a l’article 590 de la Llei d’Enjudiciament Civil, periòdicament procedim a la consulta telemàtica a través

del “Punto Neutro Judicial”  per esbrinar i poder embargar els béns dels demandats. També, fem esbrinaments a través d’oficis als Registres de la Propietat/Mercantils i de Béns Mobles per la seva localització i posterior embargament.

A FONTQUERNI PROCURADORS COORDINEM L’EXECUCIÓ DE DILIGÈNCIES DE
LLANÇAMENT D’ESPECIAL CONFLICTIVITAT

D’acord amb l’article 675.1 de la LEC referent a la diligència de possessió, una vegada comunicat pel Jutjat el dia del llançament, es comunicarà al client pels mitjans habituals. En aquestes diligències sempre hi anirà el Procurador titular junt amb el manyà i la Comissió Judicial, i una vegada realitzat el llançament i la col•locació del nou pany, s’entregarà copia de la diligència amb les noves claus corresponents al canvi realitzat en el immoble.

Les problemàtiques o incidències més habituals són les següents: que hi hagin fills menors d’edat, que hi hagin animals, que hi hagin persones malaltes o amb disminucions, que hi hagin persones sense voluntat de marxar… en aquests casos excepcionals, es tindrà que suspendre el llançament, però farem èmfasi en que senyalin el més aviat possible nova data en la mateixa diligencia negativa i que la propera vegada acudeixin els Serveis Socials pel cas de menors, la gossera en cas d’animals, els Mossos d’Esquadra en cas que es neguin a marxar…

PROCURADORS D’ESPANYA AMB DISPONIBILITAT IMMEDIATA I PERSONALITZADA PER A INTERVENIR EN QUALSEVOL INCIDÈNCIA PROCESSAL

El nostre objectiu és oferir als lletrats un servei integral de gestió de procediments judicials àgil i eficaç:

Agilització dels procediments judicials

A Procuradors de Barcelona Fontquerni realitzem el seguiment de tots els escrits que presentem, esmenant les deficiències, i estem en contacte directe amb l’oficina judicial i amb el personal de l’Administració de Justícia per resoldre els obstacles que impedeixin l’adequat desenvolupament del procés. Així mateix, realitzem totes les gestions necessàries per al bon tràmit del procediment i demandem la informació que sol•licitin els lletrats diàriament en relació als assumptes en que tinguem conferida la seva representació.

D’aquesta manera, efectuem les subsanacions de defectes en les resolucions judicials mitjançant les gestions immediates al Jutjat de manera que les mateixes puguin fer efecte a les parts, sense possibilitat de dilació.

Protocol i pla d’emergència

En cas d’interrupció de la disponibilitat de la prestació del servei per causes tecnològiques i/o telemàtiques, ens comprometem a personar-nos el mateix dia en la seu del client a Barcelona per tal de descarregar les notificacions i, en el supòsit de no poder accedir a la plataforma E-JUSTIFICA.CAT,  ens comprometem a imprimir els escrits per a la seva presentació en format paper en temps hàbil abans de les 15 hores.

MÉS DE 40 ANYS D'EXPERIÈNCIA

AMB MÉS DE 40 ANYS D'EXPERIÈNCIA PROFESIONAL

Amb més de trenta-cinc anys d’experiència professional, el despatx de procuradors Fontquerni posseeix un coneixement exhaustiu i ampli del Dret en totes les seves branques, que ens permet actuar en les quatre jurisdiccions del Dret. El nostre constant afany per adaptar-nos a les circumstàncies sempre canviants, tant del Dret com de la societat, ha permès una modernització tecnològica única en benefici dels nostres clients, tant per la rapidesa de la gestió com per l’eficàcia de la nostra funció professional.

Fontquerni Procuradores la firma

+ 0
CLIENTS CONFIEN EN NOSALTRES

“UNA COSA NO ÉS JUSTA PEL FET DE SER LLEI. HA DE SER LLEI PERQUÈ ÉS JUSTA.”

Montesquieu

“DÓNA-LI SEMPRE AL TEU CLIENT MÉS DEL QUE ESPERA REBRE PEL PREU QUE HA PAGAT.”

Chiesa de Negri, Cosimo

“L’ÚNICA MANERA DE FER UN GRAN TREBALL ÉS ESTIMAR EL QUE FAS.”

Steve Jobs
MÉS DE 80.000 EXPEDIENTS DES DEL 1980

MÉS DE 80.000 EXPEDIENTS DES DEL 1980

El dret processal és una branca molt tècnica que exigeix un professional expert. En Fontquerni som procuradors de Barcelona des de 1981 i disposem d’una cartera de clients i casos d’èxit que ens converteixen en un dels despatxos de procuradors més capdavanter. Els nostres valors es recolzen en tres eixos:

  1. Entenem l’exercici de la Procura com un valor fonamental per al bon desenvolupament dels procediments judicials.
  2. Aportem valor a la nostra activitat, assessorant als nostres clients i facilitant el seu treball.
  3. Som cooperadors de l’Administració de Justícia.
L'ÈXIT DELS NOSTRES CLIENTS ES EL NOSTRE ÈXIT

L'ÈXIT DELS NOSTRES CLIENTS ES EL NOSTRE ÈXIT

Cada client és atès amb l’atenció professional que es mereix i, des de la primera visita o assistència, sap que compta amb tot un equip disposat a atendre-li en tots els àmbits processals. El procurador de Barcelona Jordi Fontquerni disposa d’un equip humà d’experts de notable experiència professional que sempre destaquen pel rigor i el compromís ètic per consolidar la confiança que permeti una relació més àmplia i duradora.

GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA

Ja fa set anys que vam començar a treballar amb el vostre despatx i, encara que sembla que faci poc temps, hem passat per múltiples vicissituds professionals. Des del primer dia ens heu mostrat el vostre esperit col·laborador, pràctic i eficient i fins i tot en els moments de majors dificultats i elevat volum de treball ens heu respost amb total cordialitat i hem comptat amb la vostra experiència i consell. A hores d’ara no podem més que confirmar la professionalitat i la bona feina que el vostre equip ens ha demostrat, per això, aquí seguirem, confiant en vosaltres per molts anys més.

Sandra Corominas, Lletrada a Bardon Grup

Sóc advocat exercint des de fa uns quants anys i són uns procuradors boníssims. Porten tot al dia, coneixen els assumptes a la perfecció i fan les gestions de primera mà, aconseguint boníssims resultats. Absolutament recomanables per a tots els partits en què exerceixen.

Gonzaga Guerrero Garcia-Jarana, Lletrat a CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Voldria destacar especialment la gran professionalitat del despatx, donant sempre un servei impecable que es percep en tot moment, aportant sempre un valor afegit a la seva feina digna de felicitació i agraïment. La seva gran vocació de servei de “procurador” l’atenció personalitzada destaca molt. La meva felicitació per aquesta aportació tan important i professional en aquests 40 anys al món del Dret. Enhorabona i moltes gràcies per tot.

Aurora Carné, Lletrada a la Assessoria Jurídica de Crèdit i Caució

La gran confiança que sempre he dipositat al vostre despatx m’ha estat sempre corresposta de manera admirable. La vostra proactivitat, professionalitat, sentit d’equip, complementarietat i alta qualitat humana em fa considerar-vos el meu procurador de referència. De la nostra relació recent he pogut també comprovar la il·lusió i la bona feina que aporten al despatx tant la Yvonne com en Jordi. No tinc dubte que el despatx familiar es consolida amb una visió de futur excel·lent. Enhorabona!

Joan Lagen, Ex soci de KPMG i membre de la Comissió de Mediació de l'ICJCE

Fa molts anys que treballem amb els Fontquerni com a procuradors en milers de procediments i l’experiència és immillorable. El seu tracte professional i amable, a més de la manera com conjuguen ser un despatx de dècades d’experiència amb l’ús de les últimes tecnologies, en fan la millor opció per portar procediments judicials. Vull destacar l’equip, preparat i cohesionat, que faciliten molt el nostre dia a dia.

Fabio López, Lletrat a CMS Albiñana & Suárez De Lezo

Una bona relació professional que sigui duradora entre un Advocat i un Procurador, no es manté en el temps, si no hi ha “un bon fer” i “confiança mútua”. Puc donar certesa que les dues circumstàncies han presidit les meves relacions professionals de més de 25 anys amb el procurador de Barcelona Jordi Fontquerni Bas

Jesús Encuentra Bagüés, Lletrat i Director Territorial d'Altamira Real State

La nostra relació professional es remunta a més de 20 anys, on hem compartit amb els nostres respectius clients moments intensos, sempre defensant els seus interessos i mantenint una correcta relació amb els Tribunals, Jutjats i els operadors jurídics.

Mario Pascual Vives, Lletrat

Es tracta, sens dubte, del millor despatx de procuradors de Barcelona. Donen servei a tot Catalunya i la resta de l’Estat. Professionalitat, eficàcia i tracte personal són les senyes d’identitat.

Manuel Alberich, Director Territorial d'Altamira Real State

Sens dubte, un gran despatx de procuradors, sempre posen facilitats, exerceixen a tot Catalunya i Madrid, repeteixo constantment.

Gonzalo Medir Roca, Lletrat a Medir | Roca Legal

El servei de Fontquerni Procuradors és àgil i eficaç i respon amb èxit a les necessitats processals del nostre bufet amb els nostres clients.

Oriol Anguera, Lletrat a Bufet Anguera de Sojo

Jordi i el seu equip sempre han estat eficients, àgils i mai no he tingut un no. A més, revisen els escrits que fem els lletrats, i això no té preu! Gràcies per continuar procurant per nosaltres!

Matias Griful Ponsati, Lletrat

Grans professionals, tracte excel·lent, diligent i personalitzat. És un plaer treballar amb Yvonne, Jordi i el seu equip.

Chelo Segura Guzman, Lletrada a Altamira Asset Management

Es tracta d’una de les millors procuradories de Catalunya. Eficients i sobretot molt ben organitzats.

Pirulocat CoC, Lletrat a Pirulocat CoC

Gràcies pel vostre suport, sent un procediment judicial molt antipàtic, m’he trobat recolzat en tot moment!

Totó San Miguel, Lletrat

Professionals seriosos i resolutivos. Són els nostres procuradors de referència. Gràcies!

Laura Abad Hernández, Lletrada

EL NOSTRE DESPATX DE
PROCURADORS AL COSTAT DE
“LA CIUTAT DE LA
JUSTÍCIA” DE BARCELONA AMB UNA XARXA DE PROCURADORS PER TOT ESPANYA