Mesures contra la pobresa energètica (Primera Part)

La Llei 24/2015, 29 de juliol a Catalunya, sembla justificada per l’emergència social provocades per la crisi econòmica actual, que afecta en particular a l’habitatge, com a conseqüència d’una hipoteca de voladís de deute, en la majoria dels casos derivats de la pèrdua de l’habitatge a causa de les execucions hipotecàries corresponents.\r\n\r\n \r\n\r\nSegons l’exposició de motius del legal text, entre 2008 i 2013 98.040 procediments d’execució hipotecària, va començar a Catalunya a la qual cal afegir que el 67% de 16.008 desnonaments que s’ha produït l’any 2013, estaven relacionats amb impagament del lloguer.\r\n\r\n \r\n\r\nLa justificació de les mesures, que seran objecte de comentari, també es basa en un element important comparatiu, es va unir de la situació anterior de la crisi i la pobresa, no només el creixement de la pobresa energètica, entesa com la dificultat per complir amb les factures per subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, amb l’impacte social i salut corresponent com a Catalunya l’any 2012, hi havia 72.039 registres de suspensió del subministrament d’aigua.\r\n\r\n \r\n\r\nTant l’estat com la legislació regional i tractats internacionals,[1] reconeixen el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell i la seva família, aliments, roba i habitatge i la millora contínua de les condicions d’existència. [2] a més, l’observació general número 7 del Comitè sobre drets econòmics, socials i culturals de les Nacions Unides incorpora com el contingut del dret a l’habitatge de protecció contra els desallotjaments forçats i l’obligació dels poders públics per garantir el correcte reallotjament de persones sense recursos, afectades per un desallotjament.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n[1] 39,1 article de la Constitució: poders públics garantir la protecció social, econòmica i jurídica de la família.\r\n\r\n[2] El contingut del dret a habitatge inclou accés permanent als recursos naturals i comuns, l’aigua potable i energia per cuinar, calefacció i llum i el dret a l’aigua i sanejament.\r\n\r\nFinalment, l’exposició de motius també es refereix a les enormes beneficis obtinguts de determinats bancs i les companyies elèctriques,[3] així com les 80.000 nous pisos nous que estan buides a Catalunya. [4]\r\n\r\n \r\n\r\nAbans les dades i justificacions oferts anteriorment, és evident que la Llei 24/2015 hauria de proporcionar una rotonda, clara i eficaç resposta al greu problema d’habitatge,[5] en els termes que, perquè no hi ha una dedicació única defensa del propietari que va perdre el seu habitatge per l’execució de la hipoteca de crèdit, o bé, és també incapaços de satisfer els bitllets d’electricitat gas i aigua. La Llei considera consumidors en estat o situació d’insolvència de l’impagament de l’habitatge, que té un impacte profund en la hipoteca i Concursal, llei que ofereix tot un conjunt de mesures per a protegir-lo.\r\n\r\n \r\n\r\nEl problema suscitada pel contingut d’aquesta llei, és la seva aptitud\r\n\r\n


\r\n\r\n[3] Enormes beneficis és un concepte que supera el legalment obscur, per servir com a base per determinar la responsabilitat imposades per l’administració, per protegir els beneficiaris per aquesta llei. Si aquells beneficis, encara que mereixen l’enormeíndex, han estat obtinguts en relació amb el principi de la llibertat del mercat i el principi de lliure competència, si estan restringits, fruita de la intervenció administrativa, necessàriament ha de ser compensat, el mateix que passa amb l’expropiació que es troba, no en les coses, sinó en drets. Aquesta classificació, ni és per és que hi ha hagut un abús corporativa a Costa de la comunitat que ofereixen les empreses afectades, determinades prestacions i serveis, especialment de la banca, o subministrament d’energia en les seves diverses formes.\r\n\r\n[4] Aquestes dades són importants, perquè ells seran utilitzades per la legislatura regional, per imposar un sacrifici econòmic important en certes empreses comercials, sense cap compensació econòmica.\r\n\r\n[5] Article 47 de la Constitució : tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Autoritats públiques ha de promoure les condicions necessàries i establir normes pertinents per fer complir aquesta\r\n\r\nllei, que regula els usos del sòl d’acord amb l’interès general per evitar l’especulació.\r\n\r\n \r\n\r\nobligatori amb certs principis constitucionals, com la llibertat de mercat i el principi de llibertat d’empresa, com persones jurídiques incloses, i després\r\n\r\nveurem, el concepte de grans cases, completament estan subordinades a les mesures intervencionista de l’administració i fins i tot pot arribar a perdre part del crèdit que posseeix legítimament i en contra el deutor, en la contrarietat amb els més elementals principis de dret d’obligacions. Aquestes persones jurídiques que es mereix tal consideració, són les més afectades, estona, apareix en aquest sentit, que la més mínima atenció compensatòria sacrifici econòmic s’imposa sobre ells. [6]\r\n\r\n \r\n\r\nEn primer lloc, apareix un procediment extrajudicial per a resoldre situacions d’endeutament, en la creació de comissions de l’endeutament excessiu,[7] que serà capaç d’establir un pla de pagament o un pla de reestructuració d’endeutament[8] fins i tot que si això no s’especifica, s’entén que el creditor, han de ser escoltades perquè aquest procediment es refereix a la mediació.\r\n\r\n \r\n\r\nEn segon lloc, s’estableix un procediment judicial per a la resolució de situacions de l’endeutament excessiu, quan la intervenció de les comissions del mateix nom, no han estat capaços d’arribar a un acord, per Cerca fórmules apropiat per a la satisfacció de deutes derivats d’una relació de consum, que deriva de l’habitatge habitual com ara. [9]\r\n\r\n \r\n\r\nEl jutge, emetrà dictamen raonat que inclou necessàriament un pla de pagament obligatori. Però, com a excepció, regula la possibilitat que l’import\r\n\r\n


\r\n\r\n[6] Segons l’article 1 de la Llei d’expropiació forçosa de 17 de desembre de 1954: És el tema d’aquesta Llei d’expropiació forçosa per raó d’utilitat pública o interès social referits a l’article 32 del fur de los Españoles, en quin serà entendre qualsevol forma de privació singular de la propietat privada o drets o interessos econòmics legítims, que les persones o entitats a les quals pertanyen imperiosament l’acord, implica ja la venda, Permuta, cens, arrendament, ocupació temporal o mera cessació del exercici.\r\n\r\n[7] L’article 2.2\r\n\r\n[8] L’article 2.2\r\n\r\n[9] Pot ser un ajornament o divisió del deute, o una disminució substancial en la seva total.\r\n\r\npagat no després de la liquidació final, que permetrà que el jutge d’acord les quantitats de cancel·lació no. [10]\r\n\r\n \r\n\r\nEn tercer lloc, destaca el controvertit concepte de lloguer social proposada. Regula les mesures abans de l’adquisició d’un habitatge, resultant de l’assoliment d’acords sobre la indemnització o pagament de préstecs o hipoteques en això en. [11] el pressupost fet se centra en el fracàs pel reemborsament del prestatari del préstec hipotecari.\r\n\r\n \r\n\r\nEn aquest cas, l’adquirent cal portar necessàriament una proposta per al lloguer social[12] fins i tot amb abans de presentar una demanda d’execució hipotecària o desallotjament per impagament del lloguer, cal\r\n\r\n


\r\n\r\n[10] Aquesta cancel·lació ha maig només accepta Mostra el patrimoni del deutor. Tingueu en compte que aquest procediment tendeix a protegir-lo, per no arruïnar-lo i que, si l’actiu corrent del deutor no són suficients per cobrir tot l’import del deute, com motivat i ajustada a cada cas, serà quan el jutge cancel·lar la quantitat pendent. Aquesta cancel·lació també es farà extensible el garant (article 4). Aquest poder judicial, protegit per la Llei objecte de comentari, pot conduir a situacions inexplicables. No obstant això, el que es pretén amb això és que el deutor no perd el patrimoni i no només la seva llar, per fer front amb el deute que segueix sent el seu creditor, que, d’altra banda, també legalment conserva el dret al pagament de la demanda, tant dels béns presents com a futur.Legalment, aquesta norma seria una derogació expressa del que està disponible en l’article 1911 del Codi Civil: del compliment d’obligacions respon el deutor amb totes les seves pertinences, presents i futurs. Per tant, és una regla que es traduirà en nombrosos conflictes de competència d’aplicació i.\r\n\r\n[11] Article 5.1\r\n\r\n[12] Aquesta proposta és obligatori on l’usuari és una persona o unitat familiar, que no té alternativa habitatge propi i està inclòs en la consideració de risc d’exclusió residencial.\r\n\r\ntambé oferirà a la persona o persones afectades tal proposta per al lloguer social. [13] crida l’atenció que l’oferta no està dirigit a la persona interessada, però a l’Ajuntament del municipi on l’immoble afectat és. No entenen per què han d’intervenir el municipi en aquest cas i que la funció ha de ser en el maneig de la proposta de lloguer social. Què l’Ajuntament a la\r\n\r\nobligatori amb certs principis constitucionals, com la llibertat de mercat i el principi de llibertat d’empresa, com persones jurídiques incloses, i després\r\n\r\nrecepció de l’anterior proposta? No es pot acceptar o rebutjar o simplement es limita al tractament? Aquestes són preguntes que, potser, aparèixer determinades en la regulació del desenvolupament d’aquesta llei. Una altra novetat, dins del mateix concepte d’ajuda al deutor, consta de la persona interessada, si no poden pagar el lloguer d’habitatge, tindran dret a gaudir d’ajuda a evitar el llançament[14]\r\n\r\nEl punt més polèmic d’aquesta proposta, sens dubte, es la fixació exacta de l’import del lloguer,[15] en vista de la protecció de l’arrendatari que reconeix la llei. D’aquesta manera, aquests ingressos no superarà 10% dels ingressos\r\n\r\n


\r\n\r\n[13] La proposta de lloguer social han de ser oferts en el termini de tres dies hàbils des de la notificació de l’oferta de compra, o abans de la presentació de la demanda d’execució hipotecària o desallotjament per impagament del lloguer (article 3.2)\r\n\r\n[14] Quin tipus d’ajuda és que? amb els qual pressupost? Respostes no s’ofereixen per a la llei. Poden ser utilitzats impostos municipals o bé, autonòmic, pagada per contribuent en un municipi que els costos de lloguer per evitar l’alliberament del deutor no pagar el lloguer. Tal ajuda cauria dins del concepte ampli i general de la funció social, que també ha de complir amb les administracions públiques? Però no, establint l’import o el límit de la proposta de lloguer social, ni tampoc la quantitat d’ajuda per evitar el llançament, és clar que prendrà pel Reglament preceptiu de desenvolupament d’aquesta llei.\r\n\r\n[15] ( 5.7 a l’article) ponderats de la unitat familiar. [16] el determinant serà sempre l’indicador d’adequació d’ingressos. [17] al mateix temps, ell és preferentment requereix oferint vivendes afectades pel procediment, o, alternativament,\r\n\r\nAquest indicador serveix per avaluar la situació de necessitat, amb la finalitat de reconèixer la dreta o l’accés a determinades prestacions. La situació de necessitat consisteix en qualsevol contingència que es produeix al llarg de la vida d’una persona que fa impossible fer front a les despeses essencials dividir manteniment propi o el manteniment de les persones que componen la unitat familiar o de la unitat de convivència al qual pertanyen. L’any 2015 aquest indicador va ser establert en la quantitat de 569 euros al mes o $ 7.967 anual una casa situada en el mateix municipi. [18] i, finalment, imposa un període mínim de durada de tres anys de la proposta de lloguer social. [19]\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n[16] Si estan per sota de la 0.89 de l’indicador de suficiència d’ingressos (IRSC), o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors a la 0,95 de l’IRSC.\r\n\r\n[17] Llei 13/2006, de 27 de juliol, prestacions econòmiques, estableix l’indicador esmentat que això serà solventat periòdicament a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.\r\n\r\n[18] ( Article 5.7 b)\r\n\r\n[19] La durada de tres anys és molt excessiu, perquè significa la pèrdua de l’habitatge, que s’emetran subjectes a la intervenció administrativa en el control de la mateixa en la pràctica. És difícil conciliar aquesta mesura tan excessivament llarga durada amb el principi de lliure mercat. Això vol dir, en definitiva, que la propietat, en aquest cas, ha estat expropiar per a propòsits socials, llevat que l’Arrendador pot oposar-se a aquesta intervenció, a menys que es decideixi d’acudir als tribunals mitjançant el corresponent recurs contenciós.\r\n\r\n \r\n\r\nAbans el gaudi d’aquesta proposta de lloguer social, les persones o unitats familiars hauran d’inscriure en el registre de sol·licitants d’habitatge. [20]\r\n\r\nEn quart lloc, crea el concepte de creditor que és gran forquilla habitatge. [21] aquest concepte no està definit, però que els requisits necessaris són exposats per tal que el creditor pot mereixen aquesta qualificació, que són les següents:\r\n\r\n \r\n\r\n(a) que la demandant és persona jurídica que té l’estatus de l’habitatge gran forquilla.\r\n\r\n(b) que el sol·licitant és una persona jurídica, que va ser posteriorment adquirida per 30 abril 2008, cases que estan en primera o posterior transmissió, d’hipoteca, de compensació acords de deutes o pagament en espècie o execucions procedents de compres que tenen ja que causa la incapacitat de pagar la hipoteca.\r\n\r\nPosteriorment es ample el cercle de persones jurídiques que legalment mereixen cases bifurcació gran valoració, sent la següent:\r\n\r\n(a) institucions financeres, immobiliàries filials d’aquestes entitats, fons d’inversió i òrgans de gestió d’actius, incloent-hi la reestructuració bancària, segons el dret mercantil des.\r\n\r\n(b) jurídiques que, per si sola, o per un grup d’empreses, són titulars d’una superfície habitable de més de 1.250 m2, amb les excepcions següents:\r\n\r\n1. Els promotors socials que esmentat a les lletres a i b de l’article 51.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, sobre el dret a l’habitatge.\r\n\r\n2n. Persones jurídiques que tenen més del 15% de l’espai habitable de la finca qualificada com a edifici d’habitatges de lloguer.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n \r\n\r\n[20] Article 5.8\r\n\r\n[21] Article 5.2\r\n\r\n \r\n\r\nPer tant i en primer lloc, gran forquilla de l’habitatge, no pot ser una persona natural per moltes cases que té legítimament en la seva propietat. I en segon lloc, tampoc es una societat mercantil, per moltes cases que té en el seu patrimoni, sempre que no de acord el segon requisit, és a dir, que no va ser adquirida després de la data indicada al 30 d’abril de 2008, el tipus d’habitatge que s’esmenta. [22]\r\n\r\nEn cinquè lloc, crea el concepte de reallotjament adequada de les persones i unitats familiars,[23] concepte jurídic indeterminat, que en les circumstàncies concurrents, cal definir més tard.\r\n\r\nAquest concepte està limitat a les situacions d’extrema exclusió residencial que estan en procés de ser expulsats de la residència, per poder aplicar el desallotjament. En aquest cas, la responsabilitat de el relodgement correspon a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ajuntament corresponent.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n \r\n\r\n[22] Es pot dir, que és difícil trobar una persona jurídica que mereix l’etiqueta de gran forquilla de l’habitatge, per la limitació quantitativa i qualitativa del segon requisit. A més, quantes cases d’haver estat adquirits així si aquest requisit? No està regulada per la llei.Pel que sembla, el legislador pensant únicament dels bancs que, al seu torn, executat la seva reclamació contra el deutor. La resta de persones físiques i jurídiques és exclosos d’aquesta descripció de gran forquilla de l’habitatge.\r\n\r\n[23] Article 5.6\r\n\r\nFinalment, Sixthly, el concepte de risc de situació d’exclusió apareix residencial. [24] que compleixen els següents requisits per persones en aquesta situació de risc:\r\n\r\n1r aquells que reben uns ingressos de menys de 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o ingressos de menys de 2,5 vegades l’IRSC, sigui convivència, o unitats d’ingressos de menys de 3 vegades l’IRSC, en el cas de persones amb discapacitat o amb gran unitat. En cas que els ingressos són més de 1,5 vegades l’IRSC, la sol·licitud han de ser acompanyats per un informe de serveis socials que acredite el risc d’exclusió residencial.\r\n\r\n2 excepcionalment, mesures vinculades amb la definició referit en l’apartat 10 poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els límits d’ingressos establerts en el mateix, sempre que en tinguin un serveis socials informe dient que estan subjectes a un risc imminent de pèrdua de l’habitatge i no tenen alternativa propi habitatge.\r\n\r\nPer tant, el criteri bàsic serà sempre la quantitat econòmica que es percep la persona física o la unitat familiar en relació amb l’indicador d’adequació d’ingressos.\r\n\r\nColpejat per l’aparició d’un nou concepte en extremis, com està imminent risc de pèrdua de l’habitatge, que ha de ser reconegut pels respectius serveis socials Ajuntament. Aquest informe ha de ser motivada i basada en circumstàncies objectives que aplicar en cada cas. Risc immediat implica que encara no s’incorre en perill de pèrdua de l’habitatge, tot i que és té l’objectiu que aquest risc afectarà el sol·licitant. [25]\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n \r\n\r\n[24] Article 5.10\r\n\r\n[25] La imminència d’això és un concepte jurídic indeterminat, que no no necessàriament significa que causa la pèrdua de l’habitatge.\r\n\r\nLa Llei 24/2015, 29 de juliol a Catalunya, sembla justificada per l’emergència social provocades per la crisi econòmica actual, que afecta en particular a l’habitatge, com a conseqüència d’una hipoteca de voladís de deute, en la majoria dels casos derivats de la pèrdua de l’habitatge a causa de les execucions hipotecàries corresponents.\r\n\r\nSegons l’exposició de motius del legal text, entre 2008 i 2013 98.040 procediments d’execució hipotecària, va començar a Catalunya a la qual cal afegir que el 67% de 16.008 desnonaments que s’ha produït l’any 2013, estaven relacionats amb impagament del lloguer.\r\n\r\nLa justificació de les mesures, que seran objecte de comentari, també es basa en un element important comparatiu, es va unir de la situació anterior de la crisi i la pobresa, no només el creixement de la pobresa energètica, entesa com la dificultat per complir amb les factures per subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, amb l’impacte social i salut corresponent com a Catalunya l’any 2012, hi havia 72.039 registres de suspensió del subministrament d’aigua.\r\n\r\nTant l’estat com la legislació regional i tractats internacionals,[1] reconeixen el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell i la seva família, aliments, roba i habitatge i la millora contínua de les condicions d’existència. [2] a més, l’observació general número 7 del Comitè sobre drets econòmics, socials i culturals de les Nacions Unides incorpora com el contingut del dret a l’habitatge de protecció contra els desallotjaments forçats i l’obligació dels poders públics per garantir el correcte reallotjament de persones sense recursos, afectades per un desallotjament.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n[1] 39,1 article de la Constitució: poders públics garantir la protecció social, econòmica i jurídica de la família.\r\n\r\n[2] El contingut del dret a habitatge inclou accés permanent als recursos naturals i comuns, l’aigua potable i energia per cuinar, calefacció i llum i el dret a l’aigua i sanejament.\r\n\r\nFinalment, l’exposició de motius també es refereix a les enormes beneficis obtinguts de determinats bancs i les companyies elèctriques,[3] així com les 80.000 nous pisos nous que estan buides a Catalunya. [4]\r\n\r\nAbans les dades i justificacions oferts anteriorment, és evident que la Llei 24/2015 hauria de proporcionar una rotonda, clara i eficaç resposta al greu problema d’habitatge,[5] en els termes que, perquè no hi ha una dedicació única defensa del propietari que va perdre el seu habitatge per l’execució de la hipoteca de crèdit, o bé, és també incapaços de satisfer els bitllets d’electricitat gas i aigua. La Llei considera consumidors en estat o situació d’insolvència de l’impagament de l’habitatge, que té un impacte profund en la hipoteca i Concursal, llei que ofereix tot un conjunt de mesures per a protegir-lo.\r\n\r\nEl problema suscitada pel contingut d’aquesta llei, és la seva aptitud\r\n\r\n


\r\n\r\n[3] Enormes beneficis és un concepte que supera el legalment obscur, per servir com a base per determinar la responsabilitat imposades per l’administració, per protegir els beneficiaris per aquesta llei. Si aquells beneficis, encara que mereixen l’enormeíndex, han estat obtinguts en relació amb el principi de la llibertat del mercat i el principi de lliure competència, si estan restringits, fruita de la intervenció administrativa, necessàriament ha de ser compensat, el mateix que passa amb l’expropiació que es troba, no en les coses, sinó en drets. Aquesta classificació, ni és per és que hi ha hagut un abús corporativa a Costa de la comunitat que ofereixen les empreses afectades, determinades prestacions i serveis, especialment de la banca, o subministrament d’energia en les seves diverses formes.\r\n\r\n[4] Aquestes dades són importants, perquè ells seran utilitzades per la legislatura regional, per imposar un sacrifici econòmic important en certes empreses comercials, sense cap compensació econòmica.\r\n\r\n[5] Article 47 de la Constitució : tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Autoritats públiques ha de promoure les condicions necessàries i establir normes pertinents per fer complir aquesta llei, que regula els usos del sòl d’acord amb l’interès general per evitar l’especulació.\r\n\r\nobligatori amb certs principis constitucionals, com la llibertat de mercat i el principi de llibertat d’empresa, com persones jurídiques incloses, i després veurem, el concepte de grans cases, completament estan subordinades a les mesures intervencionista de l’administració i fins i tot pot arribar a perdre part del crèdit que posseeix legítimament i en contra el deutor, en la contrarietat amb els més elementals principis de dret d’obligacions. Aquestes persones jurídiques que es mereix tal consideració, són les més afectades, estona, apareix en aquest sentit, que la més mínima atenció compensatòria sacrifici econòmic s’imposa sobre ells. [6]\r\n\r\nEn primer lloc, apareix un procediment extrajudicial per a resoldre situacions d’endeutament, en la creació de comissions de l’endeutament excessiu,[7] que serà capaç d’establir un pla de pagament o un pla de reestructuració d’endeutament[8] fins i tot que si això no s’especifica, s’entén que el creditor, han de ser escoltades perquè aquest procediment es refereix a la mediació.\r\n\r\nEn segon lloc, s’estableix un procediment judicial per a la resolució de situacions de l’endeutament excessiu, quan la intervenció de les comissions del mateix nom, no han estat capaços d’arribar a un acord, per Cerca fórmules apropiat per a la satisfacció de deutes derivats d’una relació de consum, que deriva de l’habitatge habitual com ara. [9]\r\n\r\nEl jutge, emetrà dictamen raonat que inclou necessàriament un pla de pagament obligatori. Però, com a excepció, regula la possibilitat que l’import\r\n\r\n


\r\n\r\n[6] Segons l’article 1 de la Llei d’expropiació forçosa de 17 de desembre de 1954: És el tema d’aquesta Llei d’expropiació forçosa per raó d’utilitat pública o interès social referits a l’article 32 del fur de los Españoles, en quin serà entendre qualsevol forma de privació singular de la propietat privada o drets o interessos econòmics legítims, que les persones o entitats a les quals pertanyen imperiosament l’acord, implica ja la venda, Permuta, cens, arrendament, ocupació temporal o mera cessació del exercici.\r\n\r\n[7] L’article 2.2\r\n\r\n[8] L’article 2.2\r\n\r\n[9] Pot ser un ajornament o divisió del deute, o una disminució substancial en la seva total.\r\n\r\npagat no després de la liquidació final, que permetrà que el jutge d’acord les quantitats de cancel·lació no. [10]\r\n\r\nEn tercer lloc, destaca el controvertit concepte de lloguer social proposada. Regula les mesures abans de l’adquisició d’un habitatge, resultant de l’assoliment d’acords sobre la indemnització o pagament de préstecs o hipoteques en això en. [11] el pressupost fet se centra en el fracàs pel reemborsament del prestatari del préstec hipotecari.\r\n\r\nEn aquest cas, l’adquirent cal portar necessàriament una proposta per al lloguer social[12] fins i tot amb abans de presentar una demanda d’execució hipotecària o desallotjament per impagament del lloguer, cal\r\n\r\n


\r\n\r\n[10] Aquesta cancel·lació ha maig només accepta Mostra el patrimoni del deutor. Tingueu en compte que aquest procediment tendeix a protegir-lo, per no arruïnar-lo i que, si l’actiu corrent del deutor no són suficients per cobrir tot l’import del deute, com motivat i ajustada a cada cas, serà quan el jutge cancel·lar la quantitat pendent. Aquesta cancel·lació també es farà extensible el garant (article 4). Aquest poder judicial, protegit per la Llei objecte de comentari, pot conduir a situacions inexplicables. No obstant això, el que es pretén amb això és que el deutor no perd el patrimoni i no només la seva llar, per fer front amb el deute que segueix sent el seu creditor, que, d’altra banda, també legalment conserva el dret al pagament de la demanda, tant dels béns presents com a futur.Legalment, aquesta norma seria una derogació expressa del que està disponible en l’article 1911 del Codi Civil: del compliment d’obligacions respon el deutor amb totes les seves pertinences, presents i futurs. Per tant, és una regla que es traduirà en nombrosos conflictes de competència d’aplicació i.\r\n\r\n[11] Article 5.1\r\n\r\n[12] Aquesta proposta és obligatori on l’usuari és una persona o unitat familiar, que no té alternativa habitatge propi i està inclòs en la consideració de risc d’exclusió residencial.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\ntambé oferirà a la persona o persones afectades tal proposta per al lloguer social. [13] crida l’atenció que l’oferta no està dirigit a la persona interessada, però a l’Ajuntament del municipi on l’immoble afectat és. No entenen per què han d’intervenir el municipi en aquest cas i que la funció ha de ser en el maneig de la proposta de lloguer social. Què l’Ajuntament a la\r\n\r\nobligatori amb certs principis constitucionals, com la llibertat de mercat i el principi de llibertat d’empresa, com persones jurídiques incloses, i després\r\n\r\nrecepció de l’anterior proposta? No es pot acceptar o rebutjar o simplement es limita al tractament? Aquestes són preguntes que, potser, aparèixer determinades en la regulació del desenvolupament d’aquesta llei. Una altra novetat, dins del mateix concepte d’ajuda al deutor, consta de la persona interessada, si no poden pagar el lloguer d’habitatge, tindran dret a gaudir d’ajuda a evitar el llançament[14]\r\n\r\nEl punt més polèmic d’aquesta proposta, sens dubte, es la fixació exacta de l’import del lloguer,[15] en vista de la protecció de l’arrendatari que reconeix la llei. D’aquesta manera, aquests ingressos no superarà 10% dels ingressos\r\n\r\n


\r\n\r\n[13] La proposta de lloguer social han de ser oferts en el termini de tres dies hàbils des de la notificació de l’oferta de compra, o abans de la presentació de la demanda d’execució hipotecària o desallotjament per impagament del lloguer (article 3.2)\r\n\r\n[14] Quin tipus d’ajuda és que? amb els qual pressupost? Respostes no s’ofereixen per a la llei. Poden ser utilitzats impostos municipals o bé, autonòmic, pagada per contribuent en un municipi que els costos de lloguer per evitar l’alliberament del deutor no pagar el lloguer. Tal ajuda cauria dins del concepte ampli i general de la funció social, que també ha de complir amb les administracions públiques? Però no, establint l’import o el límit de la proposta de lloguer social, ni tampoc la quantitat d’ajuda per evitar el llançament, és clar que prendrà pel Reglament preceptiu de desenvolupament d’aquesta llei.\r\n\r\n[15] ( 5.7 a l’article)\r\n\r\nponderats de la unitat familiar. [16] el determinant serà sempre l’indicador d’adequació d’ingressos. [17] al mateix temps, ell és preferentment requereix oferint vivendes afectades pel procediment, o, alternativament,\r\n\r\nAquest indicador serveix per avaluar la situació de necessitat, amb la finalitat de reconèixer la dreta o l’accés a determinades prestacions. La situació de necessitat consisteix en qualsevol contingència que es produeix al llarg de la vida d’una persona que fa impossible fer front a les despeses essencials dividir manteniment propi o el manteniment de les persones que componen la unitat familiar o de la unitat de convivència al qual pertanyen. L’any 2015 aquest indicador va ser establert en la quantitat de 569 euros al mes o $ 7.967 anual una casa situada en el mateix municipi. [18] i, finalment, imposa un període mínim de durada de tres anys de la proposta de lloguer social. [19]\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n[16] Si estan per sota de la 0.89 de l’indicador de suficiència d’ingressos (IRSC), o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors a la 0,95 de l’IRSC.\r\n\r\n[17] Llei 13/2006, de 27 de juliol, prestacions econòmiques, estableix l’indicador esmentat que això serà solventat periòdicament a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.\r\n\r\n[18] ( Article 5.7 b)\r\n\r\n[19] La durada de tres anys és molt excessiu, perquè significa la pèrdua de l’habitatge, que s’emetran subjectes a la intervenció administrativa en el control de la mateixa en la pràctica. És difícil conciliar aquesta mesura tan excessivament llarga durada amb el principi de lliure mercat. Això vol dir, en definitiva, que la propietat, en aquest cas, ha estat expropiar per a propòsits socials, llevat que l’Arrendador pot oposar-se a aquesta intervenció, a menys que es decideixi d’acudir als tribunals mitjançant el corresponent recurs contenciós.\r\n\r\nAbans el gaudi d’aquesta proposta de lloguer social, les persones o unitats familiars hauran d’inscriure en el registre de sol·licitants d’habitatge. [20]\r\n\r\nEn quart lloc, crea el concepte de creditor que és gran forquilla habitatge. [21] aquest concepte no està definit, però que els requisits necessaris són exposats per tal que el creditor pot mereixen aquesta qualificació, que són les següents:\r\n\r\n \r\n\r\n(a) que la demandant és persona jurídica que té l’estatus de l’habitatge gran forquilla.\r\n\r\n(b) que el sol·licitant és una persona jurídica, que va ser posteriorment adquirida per 30 abril 2008, cases que estan en primera o posterior transmissió, d’hipoteca, de compensació acords de deutes o pagament en espècie o execucions procedents de compres que tenen ja que causa la incapacitat de pagar la hipoteca.\r\n\r\nPosteriorment es ample el cercle de persones jurídiques que legalment mereixen cases bifurcació gran valoració, sent la següent:\r\n\r\n(a) institucions financeres, immobiliàries filials d’aquestes entitats, fons d’inversió i òrgans de gestió d’actius, incloent-hi la reestructuració bancària, segons el dret mercantil des.\r\n\r\n(b) jurídiques que, per si sola, o per un grup d’empreses, són titulars d’una superfície habitable de més de 1.250 m2, amb les excepcions següents:\r\n\r\n1. Els promotors socials que esmentat a les lletres a i b de l’article 51.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, sobre el dret a l’habitatge.\r\n\r\n2n. Persones jurídiques que tenen més del 15% de l’espai habitable de la finca qualificada com a edifici d’habitatges de lloguer.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n \r\n\r\n[20] Article 5.8\r\n\r\n[21] Article 5.2\r\n\r\nPer tant i en primer lloc, gran forquilla de l’habitatge, no pot ser una persona natural per moltes cases que té legítimament en la seva propietat. I en segon lloc, tampoc es una societat mercantil, per moltes cases que té en el seu patrimoni, sempre que no de acord el segon requisit, és a dir, que no va ser adquirida després de la data indicada al 30 d’abril de 2008, el tipus d’habitatge que s’esmenta. [22]\r\n\r\nEn cinquè lloc, crea el concepte de reallotjament adequada de les persones i unitats familiars,[23] concepte jurídic indeterminat, que en les circumstàncies concurrents, cal definir més tard.\r\n\r\nAquest concepte està limitat a les situacions d’extrema exclusió residencial que estan en procés de ser expulsats de la residència, per poder aplicar el desallotjament. En aquest cas, la responsabilitat de el relodgement correspon a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ajuntament corresponent.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n[22] Es pot dir, que és difícil trobar una persona jurídica que mereix l’etiqueta de gran forquilla de l’habitatge, per la limitació quantitativa i qualitativa del segon requisit. A més, quantes cases d’haver estat adquirits així si aquest requisit? No està regulada per la llei.Pel que sembla, el legislador pensant únicament dels bancs que, al seu torn, executat la seva reclamació contra el deutor. La resta de persones físiques i jurídiques és exclosos d’aquesta descripció de gran forquilla de l’habitatge.\r\n\r\n[23] Article 5.6\r\n\r\nFinalment, Sixthly, el concepte de risc de situació d’exclusió apareix residencial. [24] que compleixen els següents requisits per persones en aquesta situació de risc:\r\n\r\n1r aquells que reben uns ingressos de menys de 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o ingressos de menys de 2,5 vegades l’IRSC, sigui convivència, o unitats d’ingressos de menys de 3 vegades l’IRSC, en el cas de persones amb discapacitat o amb gran unitat. En cas que els ingressos són més de 1,5 vegades l’IRSC, la sol·licitud han de ser acompanyats per un informe de serveis socials que acredite el risc d’exclusió residencial.\r\n\r\n2 excepcionalment, mesures vinculades amb la definició referit en l’apartat 10 poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els límits d’ingressos establerts en el mateix, sempre que en tinguin un serveis socials informe dient que estan subjectes a un risc imminent de pèrdua de l’habitatge i no tenen alternativa propi habitatge.\r\n\r\nPer tant, el criteri bàsic serà sempre la quantitat econòmica que es percep la persona física o la unitat familiar en relació amb l’indicador d’adequació d’ingressos.\r\n\r\nColpejat per l’aparició d’un nou concepte en extremis, com està imminent risc de pèrdua de l’habitatge, que ha de ser reconegut pels respectius serveis socials Ajuntament. Aquest informe ha de ser motivada i basada en circumstàncies objectives que aplicar en cada cas. Risc immediat implica que encara no s’incorre en perill de pèrdua de l’habitatge, tot i que és té l’objectiu que aquest risc afectarà el sol·licitant. [25]\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n \r\n\r\n[24] Article 5.10\r\n\r\n[25] La

By |2016-12-05T14:27:22+00:0016 octubre, 2015|Uncategorized @ca|0 Comments

Leave A Comment