Mesures contra la pobresa energètica (Segona Part)

El comentari anterior, dedicat a l’anàlisi de les mesures adoptades per la Llei 24/2015 de la Generalitat de Catalunya, per fer front a l’alarma social creada per la dificultat d’accés a habitatge i la pobresa energètica, va destacar els efectes de l’econòmic crisi havia resultat en alguns sectors socials. També va destacar com era responsable de la funció social de l’administració pública, bancs, que a causa de la projecció de deute de determinades famílies, que van impedir-los normal amb una mínima vida decòrum i dignitat, perquè molts van ser objecte d’execució hipotecària i desnonaments corresponent, que va condemnar-los a una vida sub-humans en un estat modern i desenvolupat.

En aquesta situació, com s’indica en l’exposició de motius de la matèria de comentari de legal text, ha augmentat considerablement el creixement de la pobresa energètica. Es refereix a aquesta necessitat, la dificultat de bregar amb subministraments bàsics de les factures d’electricitat, gas i aigua. Els anys de crisi econòmica han portat a l’acumulació de deutes vinculats al pagament de les factures domèstiques. Accés a aquests preus de subministraments s’han convertit en inassequible per a la població en aquest sentit, segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències ambientals, només en el Metropolitan àrea de Barcelona que ha passat de 27.359 registres de suspensió del subministrament d’aigua en 2011 a 72.039 el 2012. Això significa, com mostrat a dalt, el reconeixement de les famílies que viuen en la pobresa.

Això pot ser una violació de l’article 11 del Pacte Internacional sobre drets econòmics, socials i culturals, que reconeix el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell i la seva família, aliments, roba i habitatge i la millora contínua de les condicions d’existència.La situació extrema que justifica les mesures d’acord en aquest camp, basat en el contingut del dret a l’habitatge, que inclou l’accés permanent als recursos naturals i comuns, l’aigua potable i energia per cuinar, calefacció i llum, i el dret a l’aigua i al sanejament. És obvi que un cop perdut el dret a un habitatge, desapareix l’angoixa en el manteniment d’aquestes energies. Però fins i tot es pot donar el curs, com és el cas, en realitat, que manté la casa, però per manca de recursos financers suficients, es perd la possibilitat de pagar la quota mensual dels poders que consideri vital per a la correcta convivència d’una família. nA més, segons el text legal, per justificar aquestes mesures intervencionistes, en el fet que les empreses d’energia a Espanya, durant els tres primers trimestres de 2013 l’oligopoli elèctric que opera en l’estat espanyol obté un benefici de 7.638 milions d’euros, dobles del poder europeu. També, el principal distribuïdor de llum a Catalunya, Endesa, va dir un benefici de 1,879 milions d’euros el 2013. Això permet afirmar que el cost d’electricitat a Espanya és molt superior a la mitjana europea. Per tant, fins i tot en una situació de precarietat econòmica, una família sempre té dret a un habitatge, que al seu torn inclou accés permanent als recursos naturals i comuns, l’aigua potable i energia per cuinar, calefacció i llum, i el dret a l’aigua i sanejament.Per tant, nombroses normes tant nacionals como Internacionals va imposar l’obligació a les autoritats públiques, per assegurar la dignitat, la seguretat i la protecció de les persones, especialment els més vulnerables.

Com un principi generall,aporta que les administracions públiques ha de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat a persones i llars en situació de risc d’exclusió residencial, amb l’article 5.10, durada d’aquesta situació.

Destaca l’ anomenat principi de precaució, que constitueix una comunicació de Protocol obligat als serveis socials i intervenció d’aquests serveis abans de la concessió de les ajudes necessàries per evitar els talls en el subministrament, en casos d’impagament degut a la manca de recursos econòmics de les famílies afectades. Això significa, entre altres coses, queels serveis socials cal no només comunicar abans de qualsevol decisió relativa a la concessió d’ajuts necessaris, però seran aquells que intervenen decisivament en aquesta matèria. Amb aquesta finalitat, les administracions públiques ha d’establir convenis o acords necessaris amb les empreses de subministrament d’aigua potable, gas i electricitat,per assegurar la concessió d’ajudes reemborsables amb persones i llars al risc d’exclusió o residencial-los descomptes considerable sobre el cost del consum mínim.

El que fa la concessió d’ajudes reemborsables amb? És el legislador referint-se al contingut econòmic? No sembla possible jutjar amb els finalistes marc de subvencions que es preveuen. Aquesta ajuda ha de ser reduït de poder sense cap cost econòmic, que cobrirán l’empresa de subministrament. En el mateix sentit, la pregunta el significat del concepte indeterminat legalment d’importants descomptes. El mateix és no devolució, d’un descompte molt significatiu, que, segurament, cal proporcionar a les circumstàncies objectives que aplicar en cada cas, que necessàriament suggereix que el descompte sempre serà variable i no prèviament fixa o determinada. Per què ha d’aplicar la precaució principi, quan el proveïdor ha de realitzar un tall de subministrament, lliurarà prèviament un informe als serveis socials municipals de determinar, si la persona o la unitat familiar està situat en una de les situacions de risc d’exclusió residencial.

Val la pena recordar que la situació de risc d’exclusió residencial està regulat en l’article 5.10 d’aquesta mateixa llei, entenent per aquesta exclusió . sempre que persones o famílies, guanyar ingressos de menys de 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles o ingressos de menys de 2,5 vegades l’IRSC, sigui convivència, o unitats d’ingressos de menys de 3 vegades l’IRSC, en el cas de persones amb discapacitat o amb gran unitat. On els ingressos són més de 1,5 vegades l’IRSC, la sol·licitud cal adjuntar un informe de serveis socials que acredite el risc d’exclusió residencial.

En el cas que es compleixin aquests requisits els subministraments d’aigua, gas i electricitat bàsics hauria de ser necessari i donar ajudes establertes per a o acords necessaris d’aquests proveïdors de les empreses, per no generar qualsevol deute a la persona o la unitat familiar ha de ser aplicat.\r\n\r\nFinalment, estableix l’obligació per al proveïdor d’energia, de la seva obligació d’informar, en qualsevol notificació o comunicació que es refereix a la manca de pagament del servei, relacionats amb energia la pobresa drets establerts per aquesta llei.

Què s’ha establert en la Llei objecte de comentari, que es basa en l’existència d’empreses de subministrament d’energia, que han estat obtinguts en passats períodes financers, un increment significatiu de benefici, com si fos motiu de censura. Aquestes energies, operar lliurement en el mercat espanyol, les empreses es veuen obligats a fer inversions importants en les seves instal·lacions, així com per mantenir un permanent i alt cost econòmic en el seu manteniment. No és acceptable que la funció social de l’administració pública ha en general, caiguda sobre les nempreses de subministraments d’energia, pel simple fet d’haver obtingut beneficis econòmics, ja que és una funció imprescindible això i no aquestes. En aquests casos, podria justificar la intervenció administrativa, sobre la base d’expropiació d’alguns drets econòmics que legítimament obtinguin aquestes empreses d’energia. La Fundació d’aquesta expropiació seria en l’article 1 de la Llei de 16 de desembre de 1954, que proporciona el següent: L’expropiació per motiu d’utilitat pública o interès social, que significa la inclusió és objecte d’aquesta llei qualsevol forma de privació singular de la propietat privada o de drets o legitimen els interessos econòmics, qualsevol persones o entitats a les quals pertanyen, ès, d’acord que ja implica venda, Permuta, cens, arrendament, ocupació temporal o mera cessació d’exercici. L’única diferència és que, en els casos actuals de mesures contra la pobresa energètica, administracions públiques, tant autonòmiques com a locals, destinat a combatre la pobresa energètica, gràcies a les mesures intervencionistes que se centren exclusivament en els beneficis d’aquestes empreses, sense cap compensació econòmica és a dir, ser imposeu una càrrega que legalment correspon a l’administració pública i no a cap empresa comercial i menys pel fet d’haver obtingut beneficis, com si fos malament, en un estat pertanyents a la Unió Europea, on regna el principi de la llibertat del mercat i el principi de lliure competència.

By |2016-12-16T11:44:44+00:0019 octubre, 2015|Uncategorized @ca|0 Comments

Leave A Comment